Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w AniDis
(Planidis sp. z o.o.)

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Nabywców towarów firmy Planidis sp. z o.o. jest Planidis sp. z o.o., ul. Produkcyjna 2, 55-330 Błonie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000243069, NIP: 8942843205, nr REGON: 020150600, (dalej na potrzeby niniejszego paragrafu: „Administrator” lub „AniDis”). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres: administrator@anidis.pl.

Cele, podstawy i rodzaje przetwarzania danych

2. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest dobrowolne, jednak niezbędne do:

a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do:

  • umożliwienia przesyłania informacji związanych z zawieranymi umowami sprzedaży, w tym drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty AniDis;
  • kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez AniDis działalności;
  • realizacji umowy w ramach działalności AniDis;
  • obsługi reklamacji przez AniDis;

b. wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;
c. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów AniDis lub usług bądź towarów osób trzecich;
d. kontaktowania się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta – przez pocztę e-mail oraz telefon;
e. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
f. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez AniDis obowiązków wynikających z przepisów prawa);
g. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta – w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

4. Administrator informuje ponadto, że:
Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, tj. w związku z, zawarciem wykonywaniem umowy
z Klientem, wypełnianiem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wypełnianiem obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora przez przepisy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe Klientów będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Danymi tymi są:
a. adres e-mail;
b. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c. firma Przedsiębiorcy;
d. numer NIP;
e. numer telefonu;
f. adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego,
g. dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej Hurtowni.

5. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

6. Każdemu Klientowi, który udzielił zgody lub zgód na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Klientowi przysługują niżej wymienione uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
b. prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Hurtownię danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
c. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe Klienta
są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Przekazywanie danych

8. Dane osobowe Klientów są udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz AniDis usługi w szczególności IT oraz usługi księgowe, audytowe, prawne i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu
o odpowiednie przepisy, dane osobowe Klienta będą przekazywane organom publicznym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
w rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych. Ewentualne przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – będzie możliwe wyłącznie kiedy takie przetwarzanie jest wymagane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, którym podlega Administrator lub na podstawie odrębnej zgody Klienta. W przypadku,
gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych do państw trzecich w rozumieniu RODO, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

9. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w tym przez okres:
a. obowiązywania umowy zawartej z Klientem, świadczenia usług na rzecz Klienta,
b. po zakończeniu współpracy, w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych;
  • rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych przez okres, w którym AniDis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
  • prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów AniDis lub usług bądź towarów osób trzecich;
  • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta – przez pocztę e-mail oraz telefon;
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta.

10. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt 9 powyżej jednak nie dłużej niż do czasu, aż Klient cofnie zgodę.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

11. Administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób nie powodujący żadnych skutków prawnych wobec Klienta. Profilowanie danych osobowych przez AniDis polega
na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie będzie podejmowane w sposób całkowicie automatyczny w oparciu o dane Klienta, które uzyska Administrator tj. dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób będą mieć wpływ na przedstawiane Klientowi informacje marketingowe, które będą dopasowywane do potrzeb Klienta.