Strefa klienta

REGULAMIN ZAKUPÓW W ANIDIS

(PLANIDIS SP. Z O.O.)

§1

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży dokonywanej w „Planidis” sp. z o.o., zwanej w dalszej części Sprzedającym lub AniDis,  na rzecz Nabywcy.
 2. Przez Nabywców należy rozumieć wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z branżą zoologiczną, zarejestrowanych w systemie informatycznym AniDis i dokonujących zakupów wyłącznie w związku z prowadzoną przez nich działalnością.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej AniDis lub osobiste wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego, a następnie złożenie go w siedzibie AniDis, równoznaczne jest z dokonaniem rejestracji.
 4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Nabywcę treści Regulaminu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Nabywca obowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dane zawarte przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 
 5. Prezentacja przez Sprzedającego towarów na stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
 6. Zdjęcia produktów oraz ich opis zamieszczone na stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych Sprzedającego mają charakter jedynie poglądowy, jak również mogą różnić się od stanów rzeczywistych.
 7. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w znajdującej się w nim instrukcji obsługi.

§2

Składanie zamówień

 1. Dokonanie zakupu polega na złożeniu AniDis zamówienia na towary, osobiście przez Nabywcę lub przez osoby przez niego upoważnione, w siedzibie firmy albo telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w Dziale Obsługi Klienta, lub też u Przedstawiciela Handlowego AniDis, bądź poprzez Platformę Internetową AniDis On-line. W przypadku dokonania zakupu przez osobę do tego upoważnioną przez Nabywcę, Nabywca odpowiada w pełni za wszelkie skutki prawne dokonania tego zakupu.
 2. Informacja o produktach oferowanych do sprzedaży oraz o ich aktualnych cenach zawarta jest w Platformie Internetowej AniDis On-line, ponadto jest udostępniana Nabywcy poprzez przesłanie cenników przez pracowników AniDis.
 3. Zamówienia realizowane są w dni powszednie, w godzinach pracy AniDis.
 4. Zamówienia złożone w piątek, sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, są przekazywane do realizacji pierwszego dnia powszedniego przypadającego w następnym tygodniu.
 5. Złożone przez Nabywcę zamówienie powinno uwzględniać nazwy katalogowe produktów i ich kod oraz wskazanie zamawianej ilości, odpowiedniej dla produktów.
 6. Realizacja złożonych zamówień przez Sprzedającego następuje w kolejności zgodnej z organizacją pracy w AniDis.
 7. W przypadku stwierdzenia wyczerpania stanu zamówionego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji całości lub części złożonego zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 9. Złożone przez Nabywcę zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z chwilą wystawienia przez Sprzedającego dokumentu sprzedaży, obejmującego skompletowany towar. Dokument sprzedaży stanowi wystawiona przez Sprzedającego faktura VAT.
 11. Zamówienia złożone przez danego Nabywcę, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaległości płatniczych, nie będą realizowane do czasu uregulowania tych zaległości.

§3

Rejestracja i korzystanie z Platformy Internetowej AniDis On-line

Rejestracja i korzystanie z Platformy Internetowej AniDis On-line następuje według zasad opisanych w Regulaminie Platformy Internetowej AniDis On-line.

§4

Cena produktów i dostawy

 1. Ceny oferowanych przez Sprzedającego produktów wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury. 
 2. Ceny produktów, o których mowa w pkt 1 powyżej, nie uwzględniają rabatów przyznanych Nabywcy, jak również kosztów transportu zakupionego przez Nabywcę towaru.
 3. Przy złożeniu zamówienia o łącznej wartości powyżej tzw. minimum logistycznego, koszt wysyłki pokrywa Sprzedający, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych i przesyłek wielkogabarytowych 
 4. Dostawa, której koszt pokrywany jest przez Sprzedającego dotyczy tylko jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Nabywcę zamówienia wysłanego na koszt Sprzedającego, ponowna wysyłka tego zamówienia, podlega opłacie według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku zamówień obejmujących produkty niestandardowe koszty dostawy ustalane są z Nabywcą indywidualnie.

§5

Płatność i dostawa towarów

 1. W przypadku odbioru osobistego złożonego zamówienia przez Nabywcę płatność za zakupione towary może być dokonana gotówką.
 2. W przypadku dostawy złożonego przez Nabywcę zamówienia za pomocą firmy kurierskiej płatność za zakupione towary może być dokonana gotówką przy odbiorze przesyłki.
 3. W przypadku chęci uiszczenia przez Nabywcę całej należnej kwoty przed dostawą złożonego zamówienia płatność za zakupione towary może zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata).
 4. W przypadku przyznania przez AniDis na rzecz Nabywcy limitu kredytowego (kupieckiego), pod warunkiem jego nieprzekroczenia, płatność może nastąpić po dostawie przelewem bankowym na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
 5. Zamówione produkty mogą zostać odebrane przez Nabywcę osobiście w siedzibie AniDis w godzinach pracy Sprzedającego lub mogą zostać doręczone Nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Nabywcy wskazany przy składaniu zamówienia.
 6. Warunki dostawy towaru poza granicami Polski ustalane są indywidulanie ze Sprzedającym.
 7. Możliwość realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest wyłączona w przypadku dostawy towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia, chyba że na wyraźne życzenie Nabywcy i na jego wyłączną odpowiedzialność. 

§6

Faktury elektroniczne

 1. Klient może zawnioskować o przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Tryb i zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej reguluje § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2010r., Nr 249, poz. 1661).
 3. Klient wnioskujący o przesyłanie faktur w formie elektronicznej podaje adres e-mail, na który mają być one przesyłane.
 4. Faktury elektroniczne będą przesyłane od dnia następnego po otrzymaniu pisemnej zgody. 
 5. Zgoda i zapisy dotyczą zarówno faktur jak i faktur korygujących. 
 6. W przypadku uruchomienia takiej opcji dopuszczalne jest również pobranie z serwera (serwis AniDis On-line) faktury oraz faktury korygującej. Pobranie faktury korygującej jest równoznaczne z otrzymaniem faktury korygującej przez adresata, co uprawnia wystawcę do ujęcia danej faktury korygującej w rozliczeniach VAT wystawcy. 
 7. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić tylko w drodze pisemnej z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§7

Zasady reklamacji

 1. Towary zakupione u Sprzedającego nie podlegają zwrotom ani wymianie.
 2. Sprzedający odpowiada jedynie za wady fizyczne rzeczy, istniejące w chwili zawarcia umowy sprzedaży, pod warunkiem zgłoszenia ich Sprzedającemu niezwłocznie po ich wykryciu, maksymalnie do 48 godzin od momentu dostawy lub odebrania towaru, posługując się formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie internetowej AniDis.
 3. W przypadku udzielenia przez producenta lub importera gwarancji na towary zakupione u Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji do rozpatrzenia reklamacji właściwy jest gwarant.
 4. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe zamówionych produktów należy zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po ich wykryciu, maksymalnie do 48 godzin od momentu dostawy lub odebrania towaru, posługując się formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie internetowej AniDis.
 5. W przypadku towarów objętych rękojmią Nabywca obowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko wadliwy towar wraz z dowodem jego zakupu bezpośrednio do Sprzedającego.
 6. W przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja Nabywca obowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko wadliwy towar wraz z dowodem jego zakupu bezpośrednio do siedziby gwaranta (producenta, importera).
 7. Termin rozpoznania przez Sprzedającego reklamacji złożonej w ramach rękojmi wynosi maksymalnie 14 dni powszednich, licząc od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Sprzedającego. 
 8. Zasady zgłaszania przez Nabywcę reklamacji w zakresie dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:
 • Nabywca każdorazowo zobowiązany jest do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera firmy transportowej,
 • Nabywca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera firmy transportowej, jak również do sporządzenia dokumentacji fotograficznej w przypadku powzięcia przez Nabywcę wątpliwości co do stanu towaru znajdującego się w dostarczonej paczce, jak również samej paczki,
 • podstawę do rozpoznania przez Sprzedającego reklamacji towaru uszkodzonego w trakcie transportu stanowi poprawnie wypełniony protokół szkody, poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz sporządzona dokumentacja fotograficzna,
 • brak sporządzonego protokołu szkody, jak również dokonanie pokwitowania odbioru paczki niestwierdzającego żadnego jej uszkodzenia uniemożliwia Nabywcy skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody wyrządzone
  w trakcie transportu.

§8

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców towarów firmy „Planidis” sp. z o.o.  jest Planidis sp. z o.o., ul. Produkcyjna 2, 55-330 Błonie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000243069, NIP: 8942843205, nr REGON:  020150600, (dalej na potrzeby niniejszego paragrafu: „Administrator” lub „AniDis”). 
 2. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres: administrator@anidis.pl.

Cele, podstawy i rodzaje przetwarzania danych

 1. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest dobrowolne, jednak niezbędne do:

a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do:

 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z zawieranymi umowami sprzedaży, w tym drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty AniDis;
 • kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez AniDis działalności;
 • realizacji umowy w ramach działalności AniDis;
 • obsługi reklamacji przez AniDis; wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;

 b. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów AniDis lub usług bądź towarów osób trzecich;

c. kontaktowania się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta – przez pocztę e-mail oraz telefon;

d. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

e. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez AniDis obowiązków wynikających z przepisów prawa);

f. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta – w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

3. Administrator informuje ponadto, że:

a. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, tj. w związku z, zawarciem wykonywaniem umowy
z Klientem, wypełnianiem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wypełnianiem obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora przez przepisy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe Klientów będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Danymi tymi są: 

 • adres e-mail;
 • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 • firma Przedsiębiorcy;
 • numer NIP;
 • numer telefonu;
 • adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego,
 • dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej Hurtowni. 

b. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdemu Klientowi, który udzielił zgody lub zgód na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klientowi przysługują niżej wymienione uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa:
 3. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Hurtownię danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 5. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe Klienta
  są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Przekazywanie danych

 1. Dane osobowe Klientów są udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz AniDis usługi w szczególności IT oraz usługi księgowe, audytowe, prawne i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, dane osobowe Klienta będą przekazywane organom publicznym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych. Ewentualne przekazywanie danych  osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – będzie możliwe wyłącznie kiedy takie przetwarzanie jest wymagane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, którym podlega Administrator lub na podstawie odrębnej zgody Klienta. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych do państw trzecich w rozumieniu RODO, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w tym przez okres:
 1. obowiązywania umowy zawartej z Klientem, świadczenia usług na rzecz Klienta,
 2. po zakończeniu współpracy, w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych;
 • rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych przez okres, w którym AniDis zobowiązany jest
  do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
 • prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów AniDis lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta – przez pocztę e-mail oraz telefon;
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wskazany powyżej, jednak nie dłużej niż do czasu, aż Klient cofnie zgodę.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób nie powodujący żadnych skutków prawnych wobec Klienta. Profilowanie danych osobowych przez AniDis polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie będzie  podejmowane w sposób całkowicie automatyczny w oparciu o dane Klienta, które uzyska Administrator tj. dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób będą mieć wpływ na przedstawiane Klientowi informacje marketingowe, które będą dopasowywane do potrzeb Klienta. 

§9

Definicje

 1. Dzień powszedni– każdy dzień od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni będących ustawowo dniami wolnymi od pracy.
 2. Produkt/towar – asortyment oferowany przez Sprzedającego będący przedmiotem sprzedaży.
 3. Regulamin niniejszy Regulamin dokonywania zakupów w Planidis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Platforma Internetowa AniDis On-line – system informatyczny, stosowany przez Sprzedającego w celu dokonywania sprzedaży, w tym składania zamówień przez Nabywcę, za pośrednictwem Internetu.
 5. Sprzedający – Planidis sp. z o.o. z siedzibą w m. Błonie (55-330), ul. Produkcyjna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243069, NIP 8942843205, REGON 020150600.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedającym a Nabywcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.
 2. Sądem właściwym dla sporów związanych z zakupami dokonywanymi u Sprzedającego jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Informacja o wszelkich zmianach treści niniejszego Regulaminu zostanie zamieszczona przez Sprzedającego w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz innych właściwych ustaw.

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ ANIDIS ON-LINE PROWADZONEJ PRZEZ PLANIDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Internetowej AniDis On-line, prowadzonej przez firmę Planidis sp. z o.o., zwaną w dalszej części Sprzedawcą lub AniDis oraz warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, zwanego w dalszej części zamiennie Klientem, przy użyciu systemu zamówień internetowych.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Sprzedaż przy użyciu Platformy Internetowej AniDis On-line dokonywana jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 k.c. działających w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklepów zoologicznych, hurtowni zoologicznych, sklepów spożywczych i ogrodniczych z działem zoologicznym oraz firm usługowych związanych z branżą zoologiczną, zarejestrowanych w Platformie Internetowej AniDis On-line, dokonujących zakupów wyłącznie związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
 4. Korzystanie przez Klienta z Platformy Internetowej AniDis On-line jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, a także równoczesną akceptacją „Regulaminu dokonywania zakupów w AniDis”.
 5. Klient korzystający z Platformy Internetowej AniDis On-line składa oświadczenie, że:
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
 • zapoznał się z Regulaminami o których mowa w punkcie 4 i akceptuje wszystkie ich postanowienia.

§2

Definicje

 1. Dzień roboczy – dzień nie będący ustawowo wolny od pracy, z wyłączeniem soboty.
 2. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniany przez Sprzedawcę
  na stronie internetowej, który przedsiębiorca chcący zostać Klientem AniDis wypełnia i przesyła w celu rejestracji w bazie Klientów.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Platformie Internetowej AniDis On-line, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dokonanie wyboru produktów, określenie warunków płatności i dostawy.
 4. Formularz reklamacyjny – formularz dostępny na stronie internetowej lub u pracowników AniDis, umożliwiający zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.
 5. Konto – konto Klienta w Platformy Internetowej AniDis On-line, utworzone poprzez rejestrację dokonaną przez Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, fakturach VAT i rozrachunkach.
 6. Koszyk – element oprogramowania w Platformy Internetowej AniDis On-line, umożliwiający ustalenie i modyfikację zamawianych przez Kupującego produktów.
 7. Kupujący/Klient – przedsiębiorca, działający w branży zoologicznej,
  tj. w szczególności sklep zoologiczny, hurtownia zoologiczna, sklep spożywczy
  i ogrodniczy z działem zoologicznym oraz firma usługowa związana z branżą zoologiczną.
 8. Produkt/towar – dostępna w Platformie Internetowej AniDis On-line Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.
 9. Produkt niestandardowy – produkt oznaczony w Platformie Internetowej AniDis On-line, dla którego koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Internetowej AniDis On-line.
 11. Sprzedawca/Hurtownia – Planidis sp. z o.o.,
  ul. Produkcyjna 2, 55-330 Błonie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000243069, NIP: 8942843205, nr REGON:  020150600
 12. Platforma Internetowa AniDis On-line – system informatyczny, stosowany przez Sprzedawcę w celu dokonywania sprzedaży, w tym składania zamówień przez Kupującego, za pośrednictwem Internetu.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Internetowej AniDis On-line.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§3

Niezbędne wymagania techniczne

Do korzystania z Platformy Internetowej AniDis On-line, niezbędne jest spełnienie przez system informatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
 • włączona obsługa plików Cookies.

§4

Rejestracja i korzystanie z Platformy Internetowej AniDis On-line

 1. Warunkiem korzystania z Platformy Internetowej AniDis On-line i składania za jej pośrednictwem zamówień jest dokonanie przez Klienta rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy. 
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody przez Klienta na treść niniejszego Regulaminu i Regulaminu Dokonywania Zakupów w AniDis oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail zostanie Klientowi przesłany indywidualny login oraz hasło, niezbędne do korzystania z Platformy Internetowej AniDis On-line.
 5. Korzystając z Platformy Internetowej AniDis On-line, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • korzystania z Platformy Internetowej AniDis On-line w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania z Platformy Internetowej AniDis On-line w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • AniDis zastrzega sobie prawo odmowy oraz wstrzymania dostępu do Platformy Internetowej AniDis On-line bez podania przyczyn.

§5

Realizacja zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta w Platformie Internetowej AniDis On-line następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Wypełnienie formularza zamówienia następuje poprzez dokonywanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane wskazówki oraz informacje dostępne na Platformie Internetowej AniDis On-line Sprzedawcy.
 4. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia w Platformie Internetowej AniDis On-line, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Skutki prawne dokonania zakupu przez osobę upoważnioną przez Klienta wiążą Klienta.
 6. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia, w przypadku stwierdzenia wyczerpania stanu zamówionego towaru przy kompletowaniu zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży, obejmującego skompletowany towar.
 10. Zamówienia przygotowywane są do odbioru osobistego lub wysyłki w przeciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w piątek, sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są od początku następnego tygodnia.
 11. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych, zamówienia danego Klienta, może nie być realizowane do czasu uregulowania zaległości.

§6

Zastrzeżenia

 1. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w Platformie Internetowej AniDis On-line nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.
 3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.